Mutyzm wybiórczy – co to jest? Jak pracować z dzieckiem?

Możliwość komentowania Mutyzm wybiórczy – co to jest? Jak pracować z dzieckiem? została wyłączona

Czym jest mutyzm wybiórczy?

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie, które polega na tym, że dziecko nie chce lub nie może mówić w określonych sytuacjach. Może to być spowodowane stresem, lękiem lub innymi czynnikami emocjonalnymi. Mutyzm wybiórczy może dotyczyć jednego lub kilku obszarów życia, takich jak szkoła, dom czy spotkania z przyjaciółmi. Dzieci z mutyzmem wybiórczym mogą mieć trudności z porozumiewaniem się i wykonywaniem codziennych czynności.

Mutyzm wybiórczy może być mylony z autyzmem, ale są one dwoma różnymi zaburzeniami. Autyzm jest zaburzeniem rozwoju, podczas gdy mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem behawioralnym. Mimo że oba mają podobne objawy, istnieje kilka istotnych różnic między nimi.

Objawy mutyzmu wybiórczego

Objawy mutyzmu wybiórczego mogą się różnić w zależności od dziecka i sytuacji. Oto niektóre objawy: brak reakcji na pytania lub polecenia; unikanie kontaktu wzrokowego; trudności ze skupieniem uwagi; trudności z porozumiewaniem się; trudności z przebywaniem w grupie; trudności ze stosowaniem się do poleceń; trudności ze startowaniem rozmowy.

Niektóre dzieci mogą też doznawać fizycznych objawów stresu, takich jak drgawki, biegunka lub nudności. Mogą też doznawać silnego lęku przed publiczną mową lub przed sytuacjami społecznymi.

Przyczyny mutyzmu wybiórczego

Przyczyny mutyzmu wybiórczego mogą być różne i mogą obejmować: problemy emocjonalne; traumę; problemy rodzinne; problemy szkolne; problemy społeczne; deficyty umysłowe.

Dziecko może też doznawać silnego stresu i lęku przed odrzuconymi lub ocenionymi negatywnie. Może też boleć je strata bliskiej osoby lub inna traumata. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do powstania mutyzmu wybiórczego.

Diagnoza i leczenie

Aby postawić diagnozę mutyzmu wybiórczego, lekarze musza przeanalizować historię medyczną dziecka oraz przebadać je pod kontem fizykalnym i psychologicznym. Lekarze mogą też poprosić rodzinę o opisanie objawów i sytuacji, które powodują u dziecka mutyzację.

Leczenie mutyzacji może obejmować terapię behawioralną, terapię poznawczoruchowo-behawioralną (CBT) oraz farmakoterapię. Terapia behawioralna pomaga dziecku radzić sobie ze stresem i lękiem oraz uczy go technik relaksacyjnych. CBT pomaga dziecku lepiej radzić sobie ze swoimi myślami i emocjami oraz uczy go nowego sposobu myslenia o sobie samym i otacajacym go świecie.

Jak pracować z dzieckiem?

Jeśli Twoje dziecko ma mutyzację wybiórcza, ważne jest aby dać mu czas na porozumienie siê i akceptacja samego siebie. Wa¿ne jest równie¿ aby daæ mu bezbêdne ¿rôd³o informacji na temat swojego problemu oraz aby daæ mu mo¿liwo¶æ ekspresji swoich uczuæ poprzez s³owa lub inne formy ekspresji artystycznej.

Wa¿ne jest równie¿ abye¶ stara³ siê utrzymaæ pozytywne relacje ze swoim dzieckiem poprzez budowanie wiêzi emocjonalnych oraz anga¿owanie siê we wspieranie go poprzez aktywne s³uchanie i okazywanie empatii wobec jego problemu. Wa¿ne jest równie¿ abye¶ stara³ siê unikaæ krytykowania go ani naciskania na niego aby co¶ robiæ – wa¿niejsze jest abye¶ by³ tam dla niego gdy potrzebuje twojej pomocy.</